Ανανέωση άδειας για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΠΕΧΩ 1388/ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/08).

Leave a reply