Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά από τις 08:30-16:30 μμ.
Επικοινωνήστε Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30
18 Oikonomou 18 - Athens
Open from 08:30-16:30 pm.
Contact Monday - Friday: 08:30 - 16:30

Ιάκωβος Φύριγος Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικών Μεταφορών

«Ιάκωβος Φύριγος Ανώνυμη Εταιρεία” – “Εθνική Εταιρεία Μεταφορών»
δ.τ. «ARMANOS»
Αρ.Γ.E.ΜΗ: 005234901000
Α.Φ.Μ.: 999803546 P.R.S. ΦΑΕ ΑΘΗΝΑ
POST ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29§4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,” με επωνυμία “ΑΡΜΑΟΣ,” συγκλήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και αποφάσισε ομόφωνα (Σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης) τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά €511,700, διαγράφοντας 10,234 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με αξία €50 κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή του προαναφερόμενου ποσού αναλογικά και μετρητοίς στους μετόχους, καθώς και για την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5, παραγράφου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

                                                                                                                         Αθήνα, 12-01-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο