Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

IΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

«IΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
δ.τ. «ΑΡΜΑΟΣ»
Αρ.Γ.E.ΜΗ: 005234901000
Α.Φ.Μ.: 999803546 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 29§4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΜΑΟΣ», κατά τη συνεδρίαση της 31ης Δεκεμβρίου 2021, έλαβε ομόφωνα απόφαση (Θέμα 1ο  της ημερήσιας διάταξης) για τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 511.700 ευρώ με την ακύρωση 10.234 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή του ως άνω ποσού αναλογικά και σε μετρητά στους μετόχους, καθώς και για την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

                                                                                                                               Αθήνα, 12-01-2022

Skip to content