Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Πολιτική περιβάλλοντος ISO 14001

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ISO 14001:2015

 

Περιβαλλοντική Πολιτική και δέσμευση της ARMAOS είναι να λειτουργεί σεβόμενη και προστατεύοντας το Περιβάλλον από τις επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων της, έχοντας προς τούτο εγκαταστήσει και τηρώντας ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015, του οποίου συνεχώς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την επίδοσή του.

 

Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία δεσμεύεται να:

 

  • Παρακολουθεί συστηματικά και να εφαρμόζει τη σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για το Περιβάλλον, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της.
  • Διαθέτει όλες τις τυχόν απαιτούμενες άδειες, που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος.
  • Προσδιορίζει, αναλύει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πτυχές, καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο Περιβάλλον, στοχεύοντας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
  • Λειτουργεί τις εγκαταστάσεις της κατά τρόπο που να στοχεύει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
  • Μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα.
  • Εκπονεί και εφαρμόζει Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της.
  • Ελέγχει περιοδικά την εφαρμογή όλων των μέτρων και διεργασιών, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αποτελεσματικότητά τους.
  • Ενημερώνει τους εργολάβους, προμηθευτές και συνεργάτες της, σχετικά με την Περιβαλλοντική Πολιτική και επιδιώκει την συμμόρφωσή τους σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας από τις δραστηριότητές τους κατά τη συνεργασία τους μαζί της.
  • Αξιολογεί περιοδικά τις επιδόσεις στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της, ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωσή τους.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της για την Περιβαλλοντική Διαχείριση τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Περιβάλλοντος, που έχει την δικαιοδοσία και ευθύνη για την εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά, αναφέρει στη Διοίκηση σχετικά με την επίδοση του Συστήματος, περιλαμβανομένων και εισηγήσεων βελτίωσής του.

 

Πιστοποιητικό ISO 14001

Skip to content