Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά από τις 08:30-16:30 μμ.
Επικοινωνήστε Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30
18 Oikonomou 18 - Athens
Open from 08:30-16:30 pm.
Contact Monday - Friday: 08:30 - 16:30

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών. / ISO 27001:2013

 

Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ARMAOS, με στόχο:

  • Να διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, διακίνηση, επεξεργασία και αποθήκευση των φακέλων των πελατών της και όλων των σχετικών πληροφοριών.
  • Να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Να προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται μαζί της και της εμπιστεύονται τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους.
  • Να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
  • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.

Η εφαρμογή του ΣΔΠΔ αποσκοπεί στα εξής:

  • Προστασία των αποθηκευμένων αρχείων, των υπολογιστικών πόρων και των διακινούμενων πληροφοριών εντός των υπηρεσιών της εταιρείας από κάθε εσωτερική ή εξωτερική απειλή, σκόπιμη ή τυχαία.
  • Συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών, με στόχο την ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους.
  • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και προστασία από εξωτερικές εισβολές, έλεγχος πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόβλεπτων εξελίξεων.
  • Συνεχής ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό.
  • Πλήρης δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας για την πιστή εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του ΣΔΠΔ, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013.

 

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την εποπτεία της λειτουργίας του ΣΔΠΠ, καθώς και για την ενημέρωση όλου του αρμόδιου προσωπικού σχετικά με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.

 

Όλο το προσωπικό της ΑΡΜΑΟΣ που εμπλέκεται σε δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της πολιτικής και των αντίστοιχων διαδικασιών του ΣΔΠΠ στους αντίστοιχους τομείς εργασίας του. Η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΡΜΑΟΣ δεσμεύονται για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και την τήρηση των αρχών σχετικά με την Ασφάλεια Πληροφοριών.

Πιστοποιητικό SO 27001

Μετάβαση στο περιεχόμενο