Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά από τις 08:30-16:30 μμ.
Επικοινωνήστε Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30
18 Oikonomou 18 - Athens
Open from 08:30-16:30 pm.
Contact Monday - Friday: 08:30 - 16:30

Πολιτική ποιότητας ISO 9001

Πολιτική ποιότητας / ISO 9001:2015

 

Η ARMAOS δεσμεύεται να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες της και να διασφαλίζει την απόλυτη ικανοποίησή τους μέσω ενός οργανωτικού περιβάλλοντος που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες της με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν απαιτήσεις υψηλής ποιότητας που πρέπει να ικανοποιούνται. Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη:

 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες.
 • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Μείωση των προβλημάτων.
 • Μείωση των παραπόνων των πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους.
 • Επιβεβαίωση ότι οι διαδικασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά.

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και μεριμνούν για την εφαρμογή του, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση της Διοίκησης και του Εκπροσώπου Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η εταιρεία παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Όλες οι ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις καθιερωμένες Διαδικασίες που αναπτύσσονται με βάση την προσέγγιση της διαδικασίας στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχου αναλύονται και αξιοποιούνται ως μέρος μιας συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η Εταιρεία έχει ορίσει εκπρόσωπο διαχείρισης ποιότητας, ο οποίος αναφέρεται στη Διοίκηση και έχει την εξουσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και διατηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

 

Πιστοποιητικό ISO 9001

Μετάβαση στο περιεχόμενο