Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Πολιτική υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ISO 45001:2018

 

Πολιτική της ARMAOS, επί της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι η διαρκής συμμετοχή, όλων των εργαζομένων στην πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και η πιστή τήρηση διαδικασιών υγείας και ασφάλειας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνωρίζοντας την πρωτίστως κοινωνική και δευτερευόντως οικονομική διάσταση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, υιοθετεί την παρούσα πολιτική, μέσω της οποίας στοχεύει στην:

  • Ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων, με την εφαρμογή προληπτικών συστημάτων και μέτρων για τον έλεγχο τους και την προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών της.
  • Συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση για αναγνώριση νέων ενδεχόμενων κινδύνων στις δραστηριότητες της και άμεση εφαρμογή μέτρων αναίρεσης ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας αυτών.

Με την ικανοποίηση των παραπάνω συνθηκών η Εταιρεία αποσκοπεί στην εξάλειψη, στο μέτρο του λογικά εφικτού, κάθε πιθανού κινδύνου ή/ και επικίνδυνης κατάστασης, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη της ανθρώπινης υγείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Εταιρεία δεσμεύεται για:

  • την παροχή της απαιτούμενης ηγεσίας και καθοδήγησης, ώστε να διασφαλίζεται ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
  • •    την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.
  • την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση / ενημέρωση στην ασφάλεια και υγεία του προσωπικού της, μέσω ειδικών σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/ διαδικασιών εργασίας.
  • τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας & Υγείας, καθώς και την ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας
  • τη διάθεση των απαραίτητων πόρων και την εξασφάλιση μέσων για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων που θα προάγουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας και την αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας
  • την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

H Εταιρεία θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενός της θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στη υλοποίηση της Πολιτικής αυτής. Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που παρέχεται και να ακολουθούν τις διαδικασίες εργασίας και τους κανόνες ασφαλείας. Επίσης, να συμμετέχουν ενεργά, μέσω τακτικών διαβουλεύσεων, με προτάσεις βελτίωσης για την προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας, προκειμένου η Διοίκηση σε άμεση συνεργασία με το προσωπικό, να αξιοποιήσει αυτές, λαμβάνοντας αποφάσεις, για την δέσμευση διαρκούς βελτίωσης στην διαχείριση και τις επιδόσεις στην ΥΑΕ.

Η από κοινού προσήλωση της Διοίκησης και των εργαζομένων, στην τήρηση της παρούσας πολιτικής, θα παρέχει ασφαλείς συνθήκες εργασίας προς αμοιβαίο όφελος. Το ίδιο ισχύει για κάθε εργολάβο ή προμηθευτή της

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης, η Διοίκηση έχει ορίσει εκπρόσωπο της τον Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστημάτων, ο οποίος έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001:2018 .

Η παρούσα πολιτική, ανασκοπείται σε ετήσια βάση, και βελτιώνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της  Διοίκησης.

 

Πιστοποιητικό ISO 45001

Skip to content