Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η ARMAOS δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών σε πελάτες και την απόλυτη ικανοποίηση τους, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον, που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015. Η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες της με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη:

 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών
 • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
 • Μείωση των προβλημάτων
 • Μείωση των παραπόνων πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
 • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος αναφέρεται στη Διοίκηση και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Πολιτική περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική Πολιτική και δέσμευση της ΑRMAOS είναι να λειτουργεί σεβόμενη και προστατεύοντας το Περιβάλλον από τις επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων της, έχοντας προς τούτο εγκαταστήσει και τηρώντας ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015, του οποίου συνεχώς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την επίδοσή του.

Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία δεσμεύεται να:

 • Παρακολουθεί συστηματικά και να εφαρμόζει τη σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για το Περιβάλλον, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της.
 • Διαθέτει όλες τις τυχόν απαιτούμενες άδειες, που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Προσδιορίζει, αναλύει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πτυχές, καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο Περιβάλλον, στοχεύοντας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 • Λειτουργεί τις εγκαταστάσεις της κατά τρόπο που να στοχεύει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
 • Μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα.
 • Εκπονεί και εφαρμόζει Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της.
 • Ελέγχει περιοδικά την εφαρμογή όλων των μέτρων και διεργασιών, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αποτελεσματικότητά τους.
 • Ενημερώνει τους εργολάβους, προμηθευτές και συνεργάτες της, σχετικά με την Περιβαλλοντική Πολιτική και επιδιώκει την συμμόρφωσή τους σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας από τις δραστηριότητές τους κατά τη συνεργασία τους μαζί της.
 • Αξιολογεί περιοδικά τις επιδόσεις στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της, ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωσή τους.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της για την Περιβαλλοντική Διαχείριση τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Περιβάλλοντος, που έχει την δικαιοδοσία και ευθύνη για την εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά, αναφέρει στη Διοίκηση σχετικά με την επίδοση του Συστήματος, περιλαμβανομένων και εισηγήσεων βελτίωσής του.

 Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της ARMAOS προκειμένου:

 • Να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά, τήρηση, την επεξεργασία και την αποθήκευση του αρχείου των πελατών της και όλων των σχετικών πληροφοριών
 • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας της.
 • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.

H εφαρμογή του ΣΔΑΠ στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Προστασία του φυλασσόμενου αρχείου, των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,
 • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό,
 • Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή και στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΠ, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΣΔΑΠ, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.

Το σύνολο του προσωπικού της ARMAOS που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες του ΣΔΑΠ στον τομέα της εργασίας του. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της ARMAOS δεσμευόμαστε στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών.