Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) με υποχρεωτική εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018, καθορίζει ένα νέο νομικό πλαίσιο για την διακυβέρνηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός τυποποιεί τους κανόνες στην ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί αυστηρότερος έλεγχος των οργανισμών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με αυστηρά πρόστιμα για μη συμμόρφωση. Μεταξύ των υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται κυρίως:
(α) η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, (β) η ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων, (γ) η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός της χρήσης τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και (δ) οι ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης ή και διαρροής δεδομένων.
Η εταιρεία ARMAOS, σε συνεργασία με την AQS έχει ήδη ξεκινήσει έργο συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό για όλες τις δραστηριότητές της και την συνολική διαχείριση προσωπικών δεδομένων, το οποίο έχει στόχο να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού.

44 Comments

Comments are closed.

Skip to content